Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ερμού αρ.44, Τ.Κ. 10563, ΑΦΜ 094428342/ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών και αρ. ΓΕΜΗ 068500103000, με αριθμό ειδικού μητρώου ως μεσίτης Ασφαλίσεων/Αντασφαλίσεων στο Γενικό Μητρώο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών ΕΕΑ/4 και εκπροσωπείται νόμιμα, για τους σκοπούς της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικής διαμεσολάβησης προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πελάτων και υποψηφίων πελατών της, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) όπως ισχύει.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι εκλαμβάνουμε ιδιαιτέρως σοβαρά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τόσο από εμάς, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό μας πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο.

Εντός αυτού του πλαισίου θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής

1. Ορισμοί: 

Σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία οι κάτωθι όροι νοούνται ως εξής:

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «προσωπικά δεδομένα») Κάθε πληροφορία ή στοιχείο που ταυτοποιεί ή μπορεί να οδηγήσει σε ταυτοποίηση φυσικού προσώπου εν ζωή – ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («Υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου (στο εξής «προσωπικά δεδομένα»). 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση/κοινοποίηση με διαβίβαση/αποστολή, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

2. Ποια προσωπικά δεδομένα σας συλλέγουμε:

Φροντίζουμε να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται, στα οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• Δεδομένα ταυτοποίησης: π.χ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, διαβατήριο, άδεια διαμονής ή/και εργασίας, τόπο και ημερομηνία γέννησης,

• Δεδομένα επικοινωνίας: π.χ. ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο σταθερό και κινητό, αριθμός fax, 

• Δεδομένα πληρωμής: π.χ. αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών, χρεωστικών/ πιστωτικών και λοιπών τραπεζικών καρτών κ.λπ., είτε για τη μέσω αυτών εξόφληση των ασφαλίστρων ή άλλων οικονομικών υποχρεώσεων, είτε για την πίστωση σε αυτούς οφειλόμενων ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή άλλων αποδοτέων σε εσάς ποσών.

• Δεδομένα απαραίτητα για την ενδεχόμενη σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης, ανάλογα με το αντικείμενο αυτής και τους καλυπτόμενους κινδύνους. Σε αυτό το πλαίσιο, μπορεί να τίθενται υπό επεξεργασία δεδομένα περιουσιακής κατάστασης ή περιουσιακών στοιχείων ή επενδυτικών ή αποταμιευτικών στόχων ή ειδικών δεδομένων, όπως δεδομένα υγείας ή δεδομένα περίθαλψης ή φαρμακευτικής αγωγής. (π.χ. ιατρικό ιστορικό, ιατρική διάγνωση ή γνωμάτευση, ιατρικές πράξεις, διαγνωστικές μετρήσεις, κάθε είδους αναλύσεις και εξετάσεις, καθώς και κάθε άλλη, και καθ’ οιονδήποτε τρόπο, πληροφορία ή στοιχείο από ιατρό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, νοσοκομείο κτλ).  

• Δεδομένα που είναι απαραίτητα για τον προσδιορισμό της κατά περίπτωση ασφαλιστικής αποζημίωσης ή/και του διακανονισμού των ασφαλιστικών αποζημιώσεων ή/και της εξαγοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων.

3. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας; 

Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, τα οποία καταγράφονται στο ως άνω έντυπο αναγκών με σκοπό την σύναψη ασφαλιστικής σύμβασης με ασφαλιστική επιχείρηση αλλά και τη διατήρηση της ασφαλιστικής σύμβασης και τη διαχείριση των ασφαλιστικών περιπτώσεων δυνάμει αυτής και γενικότερα για την εκτέλεση της συναλλακτικής μας σχέσης. Εντός αυτού του πλαισίου θα επεξεργαστούμε τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα σας καθώς και οποιαδήποτε άλλα συλλεγούν από εμάς στο μέλλον πριν και κατά την σύναψη ή/και κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης. Συγκεκριμένα:

• Για τον προσδιορισμό των απαιτήσεων και αναγκών σας, βάσει των πληροφοριών που μας παρέχετε, καθώς το εκάστοτε προτεινόμενο ασφαλιστικό προϊόν και κάθε προτεινόμενη ασφαλιστική σύμβαση πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες σας.

• Για την προώθηση της αίτησης σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης στην εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση με σκοπό την εξέτασή της, την εκτίμηση του κινδύνου στο πλαίσιο της αιτούμενης ασφαλιστικής σύμβασης, τη λήψη απόφασης για τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, τον καθορισμό των γενικών και ειδικών όρων αυτής και τον υπολογισμό του ανάλογου ασφαλίστρου. Στο πλαίσιο της εκτίμησης κινδύνου, ενδέχεται να γίνει χρήση αυτοματοποιημένων μέσων ή και μεθόδων για τη λήψη απόφασης στο στάδιο της ανάληψης του κινδύνου.

• Για να παρέχουμε τις πάσης φύσης υπηρεσίες ενημέρωση ή πληροφορίες προς εσάς, τις οποίες έχετε ζητήσει από εμάς. 

• Για να επεξεργαστούμε και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες και την επικοινωνία μας προς εσάς. 

• Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων μας, που απορρέουν από τις συμβατικές υποχρεώσεις μας με τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασφαλίζεστε και την ομαλή λειτουργία της ασφαλιστικής σας σύμβασης. 

• Για την συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο ή σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. 

• Για να συμμορφωθούμε με δικαστικές αποφάσεις και να εξασκήσουμε και/ή να υπερασπιστούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. 

• Για να σας παρέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο ενημερώσεις, προσφορές, συμβουλές, ενημερωτικά δελτία (newsletters) και δημοσιεύσεις, που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρουν και να σας ενημερώνουμε για προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας μας ή των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών ή ανήκουν στον ίδιο όμιλο με την εταιρεία μας ή τρίτων και να προωθούμε τις εν λόγω υπηρεσίες και προϊόντα, για να σας αποστέλλουμε ερωτηματολόγια ικανοποίησης και αξιολόγησης προϊόντων και υπηρεσιών μας, όλα τα ανωτέρω μόνο εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

• Για την παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης εξυπηρέτησης και την διασφάλιση της αμεσότητας και των καλών υπηρεσιών μας προς εσάς. 

• Για τη μη προσωποποιημένη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας για στατιστικούς σκοπούς. 

Για κάθε άλλο σκοπό συναφή ή/και επικουρικό σε όλα τα ανωτέρω ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό μας έχετε γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα. 

4. Από πού συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα, περιλαμβανομένων των τυχόν ειδικών δεδομένων που συλλέγονται με το παρόν, όπως και κατά τη λειτουργία της σύμβασης, εφόσον συναφθεί, προσκομίζονται:

• Καταρχήν από εσάς (Αιτούντα-Υποκείμενο των δεδομένων) μέσα από τις μεταξύ μας συναλλαγές και την καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταξύ μας επικοινωνία για την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς. Εντός αυτού του πλαισίου, ενδεικτικά, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία περιλαμβάνονται στο παρόν έντυπο και κάθε άλλο έντυπο στο παρόν ή στο μέλλον που σχετίζεται με την σύναψη ή/και την λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης με την ασφαλιστική επιχείρηση, τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα και δικαιολογητικά, σε κάθε έγγραφο καθώς και στην αίτηση αποζημίωσης μετά των συνοδευτικών της εγγράφων και δικαιολογητικών και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά δεδομένα μας έχετε γνωστοποιήσει ή θα μας γνωστοποιήσετε στο μέλλον με οποιονδήποτε τρόπο είτε απευθείας είτε μέσω συνεργαζόμενων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών ή άλλων συνεργατών, φροντίζοντας πάντοτε να τηρούνται οι όροι του απορρήτου, είτε οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από εσάς προσώπου. 

• ή από τον αντισυμβαλλόμενο ή τον ασφαλισμένο, σε περίπτωση ασφαλίσεως υπέρ τρίτου (π.χ. κηδεμόνες ανηλίκων).

• είτε αποστέλλονται σε εμάς από παρόχους υπηρεσιών, όπως π.χ. νοσοκομείο ή ιατρικό διαγνωστικό κέντρο όπου το Υποκείμενο των δεδομένων υπεβλήθη σε εξετάσεις ή νοσηλεύθηκε, κατόπιν εξουσιοδότησης αυτού για τη σχετική διαβίβαση, ή από τον εργοδότη του Υποκειμένου των δεδομένων, εφόσον πρόκειται για ομαδικά ασφαλιστήρια, ή από την επιχείρηση στην οποία το Υποκείμενο των δεδομένων απευθύνθηκε για την αποκατάσταση της επελθούσας υλικής ζημιάς ή από τρίτα μέρη συνεργαζόμενα ή μη, όπως π.χ. πραγματογνώμονες, συνεργεία, δικηγόρους, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές, εταιρείες οδικής βοήθειας και Δημόσιες Αρχές, κτλ., κατά περίπτωση.

5. Για πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Σε περίπτωση σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και εν γένει καθ’ όλη τη διάρκεια που επιβάλει ο σκοπός της επεξεργασίας για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία ή/και το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη αυτής για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση θα τηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έως την παραγραφή κάθε αξίωσης σε σχέση με την ασφαλιστική σύμβαση ή/και αν αυτό απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.

Σε περίπτωση μη σύναψης ασφαλιστικής σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) έτη από την απόρριψη της σχετικής αίτησης ασφάλισης, εκτός αν βάσει του σχετικού νομοθετικού ή/και κανονιστικού πλαισίου επιτρέπεται ή επιβάλλεται να τηρούμε αυτά για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή/και αν αυτό απαιτείται για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας Αρχής.

Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ενημερωτικά δελτία ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι πέντε (5) έτη, εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς newsletters, ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό υλικό.

ΡΩΣΗ

6. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Σας διαβεβαιώνουμε ότι εφαρμόζουμε τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας και διαδικασίες, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων έναντι των παντός είδους κινδύνων, ιδίως τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, απώλειας, αλλοίωσης, άνευ άδειας κοινολόγησης ή προσπέλασης αυτών και εν γένει έναντι κάθε άλλης μορφής παράνομης ή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο. Θα θέλαμε όμως να σας επισημάνουμε, ότι σε κάθε περίπτωση, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε τις καλύτερες των προσπαθειών μας για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απολύτως την ασφάλεια αυτών όταν διακινούνται μέσω διαδικτύου. 

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων;

• Τα αρμόδια τμήματα της εταιρείας μας ανάλογα με το αντικείμενο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε και συνδεδεμένες εταιρείες με εμάς, ή εταιρείες που ανήκουν στον ίδιο όμιλο με εμάς ή το δίκτυο των συνεργατών μας. 

• Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με σκοπό τη σύναψη της ασφαλιστικής σύμβασης, ενώ μετά τη σύναψη στην εκάστοτε ασφαλιστική επιχείρηση, που έχετε συνάψει την ασφαλιστική σύμβαση. 

• Τα προσωπικά σας δεδομένα πιθανόν να διαβιβαστούν σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαραίτητα για την σύναψη ή τη λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης όπως πραγματογνώμονες, εμπειρογνώμονες, ερευνητές, εταιρείες οδικής βοήθειας, εταιρείες επισκευής ζημιών, εταιρείες επισκευής θραύσης κρυστάλλων, νοσηλευτικά ή διαγνωστικά κέντρα. 

• Μπορούμε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, επιχειρήσεις, παρόχους υπηρεσιών, προμηθευτές ή συμβούλους μας (εντελώς ενδεικτικά για παροχή και συντήρηση μηχανογραφικών, διαδικτυακών, διαφημιστικών ή λογιστικών ή νομικών υπηρεσιών προς εμάς), οι οποίοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές και την επίβλεψή μας. Σε όλες τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα διαβιβάζονται είναι πάντα τα ελάχιστα αναγκαία και ότι η διαβίβαση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σε εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και ότι τα συνεργαζόμενα με εμάς τρίτα πρόσωπα έχουν υϊοθετήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ώστε να προστατεύσουν τα προσωπικά σας δεδομένα.   

• Δικαιούμαστε να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους τρίτους φορείς, αρχές ή πρόσωπα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται για νόμιμο σκοπό, όπως: α) συμμόρφωση μετά από αίτημα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή άλλων Ανεξάρτητων Αρχών και κάθε αρμοδίων Αρχών ή δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, β) αποτροπή παράνομων χρήσεων των διαδικτυακών τόπων που διατηρούμε ή παραβίασης των πολιτικών μας, γ) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων ή προστασίας και προάσπισης των νομίμων δικαιωμάτων μας και της ασφάλειας του δικού μας οργανισμού, των υπαλλήλων και των χρηστών των διαδικτυακών μας τόπων, δ) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα εγκληματικών ενεργειών π.χ. απάτης, διαφθοράς. Οποιαδήποτε, κατά τα ανωτέρω, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα γίνεται στο μέτρο του εκάστοτε αναγκαίου για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού.

• Μετά από εντολή ή συγκατάθεσή σας τα προσωπικά δεδομένα σας θα διαβιβαστούν σε τρίτους, οι οποίοι ενεργούν, κατόπιν εξουσιοδότησής σας, στο όνομα και για λογαριασμό σας. 

8. Σε ποιες χώρες μπορούμε να μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

Για να καταστεί δυνατόν να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας ή κατόπιν νομοθετικής διάταξης είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί να μεταφερθούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, προσωπικά σας δεδομένα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Καταρχήν θα μεταφέρουμε προσωπικά σας δεδομένα, εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε περίπτωση που μεταφέρουμε προσωπικά δεδομένα σας εκτός ΕΟΧ θα χρησιμοποιήσουμε και θα διασφαλίσουμε τους κατάλληλους μηχανισμούς και μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν ασφαλή και προστατευμένα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.  

9. Προστασία ανηλίκων

Συμμορφωνόμαστε με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο για τις περιπτώσεις που απαιτείται άδεια γονέα ή κηδεμόνα πριν από τη συλλογή, χρήση ή/και διαβίβαση προσωπικών δεδομένων που αφορούν ανηλίκους. Δεν συγκεντρώνουμε σκόπιμα (μέσω του διαδικτυακού τόπου ή με άλλον τρόπο) πληροφορίες που σχετίζονται ή προέρχονται από ανηλίκους, αν δεν έχουν για αυτό νόμιμο λόγο επεξεργασίας, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν, και χωρίς τη συγκατάθεση του γονέα ή του κηδεμόνα. 

10. Ποια είναι τα δικαιώματά σας:

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα προσωπικά δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από εμάς έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

1. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να λάβετε μια σειρά από πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

2. Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση, επικαιροποίηση ή συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

3. Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε, αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, στην περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. 

5. Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης συγκατάθεσης: Έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματός σας. 

6. Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας: Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα προσωπικά δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό και εφόσον τηρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι τα ανωτέρω δικαιώματά σας, όσον αφορά την άσκησή τους από εσάς αλλά και τη συμμόρφωση από εμάς, τελούν υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις και όρους του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του συνόλου των εκάστοτε σχετικών νομοθετικών και ρυθμιστικών κανόνων.

Κάθε αίτημά σας θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησής σας και να παρέχονται οι απαιτούμενες πληροφορίες. 

Η Εταιρεία θα λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας και θα σας απαντήσει εντός τριάντα (30) ημερών και, μόνο εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει για την αναγκαία παράταση της ως άνω προθεσμίας, που όμως δεν θα υπερβεί τις εξήντα (60) επιπλέον ημέρες. Η άσκηση των δικαιωμάτων είναι δωρεάν και ενδέχεται να υπάρχει χρέωση αποκλειστικά και μόνο σε περιπτώσεις αποδεδειγμένης κατάχρησης του δικαιώματος, που συνεπάγεται κόστος από την πλευρά μας. 

Παρακαλούμε σημειώσατε ότι η άσκηση των δικαιωμάτων σας ενδέχεται, κατά περίπτωση, να καθιστά αδύνατη την παροχή της σχετικής υπηρεσίας μας προς εσάς. Η άσκηση όλων των ανωτέρω δικαιωμάτων ενεργεί για το μέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. 

11. Πως να ασκήσετε τα δικαιώματά σας – πως θα επικοινωνήσετε με εμάς:

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας ή για οποιαδήποτε απορία ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα ενημέρωση, μπορείτε να απευθυνθείτε σ’ εμάς είτε μέσω αλληλογραφίας στη διεύθυνση Ερμού αρ.44, Αθήνα, Τ.Κ. 10563 είτε τηλεφωνικά στον τηλ. αριθμό 210 3253825, είτε μέσω e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] υπόψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της Εταιρείας.

 

12. Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ: 

Μπορείτε δε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, www.dpa.gr), αν θεωρείτε ότι παραβιάζεται το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.